Regulamin grupy 8R

1. Cele
Celem grupy 8R jest:
1.1 Uczestnictwo w symulacjach militarnych ASG na terenie całego kraju.
1.2 Doskonalenie się głównie w zakresie taktyki zielonej i czerwonej.
1.3 Doskonalenie się z ukierunkowaniem na działanie w zespole do osiągnięcia celów.

2. Założenia

2.1. 8BZ Rangers, w skrócie 8R, wchodzi w skład 8 Brygady Zmechanizowanej i jest elitarnym oddziałem piechoty do działań w realiach ASG.
2.2. 8R posiada całkowitą autonomiczność w podejmowaniu decyzji dotyczących 8BZ Rangers.
2.3. Struktura 8R składa się z Dowódcy, Sztabu 8R, żołnierzy Rangers oraz Kadetów.
2.4. Ciałem decyzyjnym grupy jest Dowódca i Sztab 8R.
2.5. Na potrzeby realizacji misji bojowych struktura dowodzenia może być inna niż w pkt. 2.3.
2.6. HQ znajduje się w Bydgoszczy.
2.7. Do komunikacji wewnętrznej dedykowane jest odpowiednie podforum 8BZ oraz kanał na Team Speak.
2.8. 8R zawsze działa zespołowo.
2.9. Sposób działania 8R bazuje na najlepszych praktykach i procedurach zaczerpniętych z jednostki Rangers armii USA.

3. Wymagania

Od członków grupy 8R wymaga się:
3.1. Przestrzegania Kredo 8R.
3.2. Przestrzegania Prawa ASG.
3.3. Zastosowanie się do postanowień unitarnych.
3.4. Regularnego i aktywnego uczestnictwa w treningach grupy.
3.5. Śledzenia forum 8R na bieżąco i aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.
3.6. Uczestnictwa w misjach bojowych 8R.
3.7. Wypełnienia rozkazów dowódców zgodnie z duchem Rangersów.
3.8. Nastawienia do doskonalenia się i pogłębiania wiedzy.
3.9. W razie konieczności, udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia innym członkom grupy.

4. Rekrutacja

4.1. 8R w swoje szeregi przyjmuje jedynie ochotników
4.2. Ochotnik musi mieć ukończone 18 lat.
4.3. Od ochotnika wymaga się dobrego stanu zdrowia umożliwiającego wysiłek fizyczny.
4.4. Ochotnik zostaje Kadetem 8R po akceptacji Sztabu i konsultacji z grupą.
4.5. Od ochotnika wymaga się akceptacji Regulaminu 8R.
4.6. Kadet może zostać żołnierzem Ranger dopiero po przebyciu podstawowego programu szkoleniowego 8R oraz zaliczenia co najmniej jednej misji bojowej w funkcji SL’a.
4.7. Kadet musi być zaakceptowany przez Sztab w konsultacji z grupą.
4.8. Kadet mianowany przez dowódcę na Rangera otrzymuje uroczyście flesza na beret i przestaje być Kadetem.

5. Zakazy

5.1 Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz fotografowania i filmowania się z nim w czasie pełnienia służby oraz podczas noszenia munduru z insygniami 8R.

6. Kary

6.1. Złamanie postanowień Regulaminu 8R lub rozkazu dowódcy podlega karze.
6.2. Kara za złamanie Regulaminu 8R lub rozkazu może mieć postać od nagany, ćwiczenia fizycznego, czasowego zakazu noszenia naszywki, czarnego beretu i inne, do w najcięższych przypadkach – wydalenia z grupy.
6.3. Karze podlega również złamanie postanowień innych regulaminów niż 8R do których przestrzegania zobowiązała się cała grupa 8R, w szczególności chodzi tu o Prawo ASG i regulaminy organizacyjne imprez militarnych i ASG.
6.4. Osoby, które swoim szczególnym zachowaniem splamiły dobre imię grupy mogą zostać wydalone z grupy.
6.5. Osoby karnie wydalone z grupy muszą zwrócić flesza 8R.
6.6. Karać może jedynie bezpośredni dowódca lub Sztab.
6.7. Kara w swym wymiarze musi być adekwatna do przewinienia.

Leave a Reply